Social kapital | Opgaver | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Aflevering 4. International økonomi A.
23.11
a. Hvad forstår man ved begrebet social kapital?
b. Foretag en analyse af tabellen og peg på mulige årsager til de store forskelle i befolkningernes tillid til hinanden.
c. Hvad kan være årsager til, at danske unge har så høj tillid til andre?
d. Hvilken samfundsøkonomisk betydning har et lands tillidsniveau, og hvad er konsekvenserne for konkurrenceevnen?
e. Hvilken rolle spiller den danske velfærdsstat i det høje danske tillidsniveau?
f. Diskutér hvilke begivenheder/hændelser/udviklingstendenser, der kan svække den høje grad af dansk tillid på lidt længere sigt?

23.11
a. Find tal, der belyser lønudviklingen sidste år samt i år i Danmark og i nogle af de lande, vi har stor samhandel med.
- Danmarks store samhandelspartnere
b. Giv en samlet vurdering af udviklingen i konkurrenceevnen på basis af lønudviklingen.
c. Undersøg udviklingen i den effektive kronekurs i de seneste 12 måneder. Hvad viser denne udvikling?
- Månedligt observationer af den effektive kronekursen, de seneste 12 måneder
d. Hvordan påvirkes konkurrenceevnen af denne udvikling i kronekursen?
e. Giv på basis af såvel løn- som valutakursudvikling en samlet vurdering af den seneste udvikling i Danmarks priskonkurrenceevne.
f. Hvad er de mulige konsekvenser for dansk økonomi af den udvikling i konkurrenceevnen, som du har observeret?

Uddrag
Social kapital kan defineres som folks evne til at indgå et frivilligt samarbejde med hinanden. Den måles bl.a. ved at se på graden af tillid, som findes blandt folk i et land.

Et anden forklaring er at Social kapital er et udtryk for et samfunds sammenhængskraft. Den centrale præmis er, at sociale netværk har værdi.

Et godt samarbejde og en oplevelse af tillid og retfærdighed er hjørnestenene i social kapital. Grundtanken er

at ved at opbygge og udnytte stærke relationer på arbejdspladsen kan gavne kvaliteten og effektiviteten - og samtidig styrke trivslen og det gode arbejdsmiljø.

Generelt har den sociale kapital en rimelig stor betydning for et lands økonomiske vækst. Dette er en ikke helt uvæsentlig erkendelse

især hvis man vil hjælpe ulande i gang med økonomisk udvikling. Social kapital er altså en konkurrenceparameter

når man vurderer landenes internationale konkurrenceevne. Derudover opnår Danmark en ekstra komparativ fordel ved, at vi har så meget social kapital.

---

Der er en række årsager som påvirker folks tillid til andre, dette er noget lande vil fremskønne i deres land for at få en bedre Social kapital, som frembringer vækst.

For at opnå et højt tillidsniveau er det vigtig at et lands samfund har fokus på deres samfunds socialitet, politik og økonomi.

Danmark høj Social kapital, da de unge i landet har en høj tillid til andre, da det danske samfund er et udpræget tillidssamfund

idet tilliden bygger på normer, traditioner og skikke, der går tilbage til tiden før det moderne industrisamfund.

Borgernes tillid til hinanden og deres tillid til staten og de offentlige institutioner, ligger Danmark sammen med de øvrige nordiske lande øverst i alle målinger, som ses i tabellen i forrige spørgsmål.

Dette grundes især fra de offentlige ydelser, da borgere i Danmark forventer man, at en anden person eller en offentlig ansat vil overholde normen om ikke at snyde

selv hvis han eller hun ser en fordel for sig selv ved det. En offentlig kultur er præget af gensidighed, samarbejde og samt forpligtelse over for fælles love og aftaler.

I Danmark viser tilliden igennem borgerne sig blandt andet ved at de f.eks. har folkebiblioteker med ubemandet åbningstid

og også ved små vareboder ved landevejene hvor borgere selv skal putte penge i en dåse eller sende penge over Mobile Pay app’en.

Danskere vokser op med at tillid er en grund værdi, som de unge tilegner sig fra hjemmet, skolerne og de fælleskaber de er med i.

Tillid er dermed til at skabe trivsel, tryghed og troværdige relationer mellem mennesker og får samfundslivet til at fungere lettere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu