Opgavebeskrivelse
1. Redegør i hovedtræk for krigen i 1864 med særligt fokus på krigens baggrund
2. Analyser i forlængelse heraf den måde hvorpå krigen formidles og iscenesættes i det vedlagte kilde- materiale. Gør dig i den anledning både danskfag- lige og historiefaglige overvejelser.
3. Diskuter afslutningsvis krigens betydning.

Indledning
1864. Et år der siger alle danskere noget. Det var året vi tabte en krig med Preusserne og med den Slesvig, Holsten og Lauenborg. Det var en krig der tog sit afsæt flere 100 år før, og var et vigtigt led i samlingen af Tyskland. Krigen var præget af stærk nationalisme, men mens den for Tyskland be- tød begyndelsen, betød den for Danmark slutningen på tiden som stor eller mellemstor stat.

I denne opgave vil der redegøres for krigens udvikling og baggrund, samt litteratur og billede, både fra nutiden, og fra 1864, analyseres. Til sidst vil krigens betydning diskuteres.

Indholdsfortegnelse
Indledning .........................................................................................................................................................3
Metode ...............................................................................................................................................................3 1.1
Krigens baggrund ......................................................................................................................................3 1.2
Krigens forløb .............................................................................................................................................5 2.1
Analyse af uddrag fra Slagtebænk Dybbøl ............................................................................................5 2.2
Analyse af Tilbagetoget fra Dannevirke, i: Dagbladet .........................................................................6 2.3
Analyse af Niels Simonsen: Tilbagetoget fra Dannevirke ...................................................................7 2.4
Analyse af Thomas Kluge: 1864...............................................................................................................7 2.5
Sammenligning af kilder...........................................................................................................................8 3.1
Hvad betød krigen i 1864? ........................................................................................................................8
Konklusion ........................................................................................................................................................9 Kildeliste..........................................................................................................................................................10

Uddrag
Kongen af Preussen, Frederik Wilhelm IV, ansatte i 1862 Otto Von Bismarck. Bismarck var en genial politiker, der kunne gennemskue et politisk problem, og finde den rette løsning bedre end de fleste. Bismarck gennemskuede hurtigt at det krævede trusler udefra for at han kunne samle Tyskland.

Få år efter gav Danmark Bismarck den udenrigspolitiske krise han behøvede. Han allierede sig med Østrig, så Preussen ikke ville stå alene i international storpolitik, og gik så med Danmark. Kri- gen var altså blot en lille brik i Bismarck og Preussens plan om at samle de tyske stater under Preussens ledelse.

Mens nationalitetsfølelsen var stigende i Tyskland og Preussen, var den også for opadgående i Danmark. Mange forlangte derfor at grundloven i 1848 skulle knytte, det hovedsageligt danske hertugdømme, Slesvig til kongeriget Danmark.

Det hovedsageligt tyske hertugdømme Holstein, samt de tysksindede i Slesvig, gjorde oprør mod dette, da de mente at der var en særlig historisk for- bindelse mellem de to områder, som derfor ikke måtte adskilles.

Dette førte til treårskrigen, med Konge- riget Danmark på den ene side og oprørerne støttet af Det Tyske forbund på den anden. Krigen endte som en delvis dansk sejr da man havde holdt Holsten og forbundet adskilt, men det var samtidig heller ikke lykkedes at inddrage Slesvig i kongeriget.

I de kommende år stødte dansk og tysk nationalisme sammen, da Holsten, med opbakning fra det tyske forbund, ønskede selvstæn- dighed og samtidig tættere bånd med Slesvig, mens Danmark ønskede en nationalstat med Konge- riget og Slesvig, og samtidig udskille Holsten.

Det blev langsomt tydeligt at en konflikt var uundgåelig. Konflikten blev optrappet i 1863 da den danske regering fremlagde martskundgørelsen og novemberforfatningen der ville løsne båndende til Holsten og samtidig knytte Slesvig tættere til kongeriget.

Ikke overraskende var der stor modstand mod dette fra de tysksindede i hertugdømmerne samt fra det tyske forbund, der krævede at forslaget blev trukket tilbage, hvilket den dan- ske regering afviste.

Midt i krisen døde kong Frederik 7. og blev erstattet af Christian 9., der havde en meget anderledes tilgang til konfliktet, hvilket blot komplicerede forholdet yderligere.

Tyskerne mente at Danmark havde brudt Londontraktaten fra 1852, og da den danske regering fort- sat afviste at trække novemberforfatningen tilbage, rykkede der i december 1863 en Østrigsk og Preussisk hær ind i Holsten. Da danskerne fortsat afviste deres krav, fortsatte de op i Slesvig, og den 1. februar 1864 var krigen en realitet.