Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Likviditetsbudget for Pølsefabrikken A/S..................................2
1) Opstil et likviditetsbudget
2) Hvilken virksomhedsform er der her tale om?
3) Forklar kort hvad Pølsefabrikken A/S, Køge kan bruge likviditetsbudgettet til.
4) Hvis vi antager at der i februar mdr. kommer en uventet merudgift på kr. 300.000, hvordan vil du anbefale Pølsefabrikken A/S, Køge at de skulle forholde sig til denne merudgift?
5) Forklar kort forskellen på et resultatbudget og et likviditetsbudget.
6) Hvad er afskrivninger, og hvorfor er de ikke med her?

Opgave 2: Regnskabsopstilling med noter.................................................5
1) Opstil resultatopgørelse for 2018 i beretningsform med noter.
2) Opstil balancen for 2018 i kontoform med noter.
3) Forklar kort hvad regnskabsposten omsætning viser?
4) Forklar kort hvad regnskabsposten vare forbrug viser?
5) Hvad er forholdet mellem aktiver og passiver?
6) Forklar kort hvad regnskabsposten varekreditorer viser?
7) Hvilken ejerform har virksomheden?
8) Forklar kort forskellen på en resultatopgørelse og en balance.

Opgave 3: Bilka, Hillerøds indtjeningsevne .................................................9
1) Beregn bruttoavanceprocenten, dækningsgrad og overskudsgraden for de tre år.
2) Beregn indekstal for alle årene for: Nettoomsætning, vareforbrug, andre variable omkostninger, andre eksterne omkostninger, personale, afskrivninger, renteindtægter og rente omkostninger.
3) Kommenter udviklingen i nøgletallene og redegør for mulige årsager til ændringerne i de variable- og kapacitetsomkostningerne.
4) Hvilke områder vil du anbefale Bilka, Hillerød at justere på i forhold til det kommende år?

Opgave 4: Afskrivninger ..............................................................................11
1) Brug den lineære metode til at afskrive de fem frysediske. Efter 4 år er frysediskene 0 kr. værd.
2) Vis på kontoskitser, hvordan bogføringen af afskrivninger vil se ud efter 2 år og udregn den bogførte værdi.
3) Afskriv varebilen over 7 år med saldometoden. Der skal afskrives med 20% årligt.
4) Hvad er forskellene på de to afskrivningsmetoder?
5) Hvorfor afskriver SuperBrugsen i Z-købing på deres inventar og biler?
6) Hvordan påvirker afskrivninger SuperBrugsens resultatopgørelse og balance?

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
3) Kommenter udviklingen i nøgletallene og redegør for mulige årsager til ændringerne i de variable- og kapacitetsomkostningerne.

Ud fra nøgletal vil jeg mene at der skal ses lidt de variable omkostninger da der er en stigning fra ”17 til ”18 da der har været en stigning som kan skyldes provisionssalg, eller den store omsætning som skyldes at mange kunder ikke har betalt fragt. Kapacitetsomkostninger bliver påvirket af personale omkostninger da de er steget kan man se på om der er blevet ansat flere.

Sammen med det kan det være at der stigende husleje som er med til at ændre den så meget. Det drejer kort sagt om de faste udgifter der skal se lidt mere på.

4) Hvilke områder vil du anbefale Bilka, Hillerød at justere på i forhold til det kommende år?
Jeg vil anbefale der bliver set lidt på variable omkostninger, da der kan være at der bliver udbetalt meget i provisionsløn.

Eksterne omkostninger kan være grundet stigende markedsførings omkostninger, men det kan også være grundet stigende husleje.