Pædagogik og lærerfaglighed | Dansk PL

Indledning
“Stress er blevet normaliseret blandt skoleelever” Sådan lyder en overskrift på en undersøgelse på hjemmesiden Folkeskolen.dk.

Gennem tiden er der blevet mere og mere fokus på mennesket som udgør en elev. Før har tilgangen til eleverne været, at underviseren skulle fylde al den faglige viden på eleven som muligt.

Heldigvis er man gennem tiden begyndt at have mere fokus på eleven som individ og hvordan man kan få den enkelte til at trives i skolen.

Samtidig oplever man at flere børn ikke er glade og ikke trives i skolen. Vi ser det både som interessant og som en afgørende ting, at udvikle strategier til hvordan man kan få elever til at trives i skole, blandt klassekammerater og udvikler sig som menneske personligt og fagligt.

(Folkeskolen.dk, 2020) I denne opgave vil vi gennem teori, analysere de to didaktiske nærbilleder, og diskutere udfaldet af de to scenarier.

Vi vil komme ind på emner som klasseledelse og group management, hvor der er fokus på hvordan man leder en klasse bedst muligt, og sætter de bedste rammer for en klasse som helhed.

Vi har valgt at tage fat om klasseledelse og group management, da det er en undervisers dagligdag at have disse begreber i baghovedet, og det fylder en stor del af undervisningen.

Vi vil komme ind på trivsel med teori fra Ulla Dyrløv, som udgangspunkt har fokus på elevens mentale helbred.

Vi fokuserer på elevens faglige kunnen gennem trivsel, og diskutere om det er den rigtige tilgang til eleven som individ.

Hvortil vil vi komme ind på Maslows behovspyramide, da den den fortæller meget om elevens adfærd, og hvor eleven er i forhold til hans teori om pyramidens 5 etager.

Det vil være fokus på den nederste del af pyramiden, da det didaktiske nærbillede afspejler sig mest efter de behov som er der.

Indre og ydre motivation er et emne der implicit er med i undervisningen, og derfor også et element vi har valgt at tage med i vores opgave.

Der vil blive analyseret og diskuteret om det er den indre eller ydre- motivation, der passer ind i forhold til det didaktiske nærbillede af eleven.

Vygotskys teori om zone for nærmeste udvikling, vil der være fokus på i denne opgave, da de didaktiske nærbilleder giver et godt indblik i, hvordan eleven stimuleres og klarer sig i forhold til de tre zoner i Vygotskys teori.

Vi ser denne teori spændende, og kan se den udfolde sig positivt i flere sammenhænge, og derfor en god teori at have med sig som underviser, da man kan styre elevens faglige kunnen i den retning man gerne vil.

Indholdsfortegnelse
Indledning 4
Problemformulering 5
Præsentation af undervisningsforløb 5
Praktikbeskrivelse 8
Didaktisk nærbillede 1 8
Didaktisk nærbillede 2 9
Kompetenceområder 10
Teori 10
Himm og Hippes didaktiske relationsmodel 10
Læringsforudsætninger 10
Rammefaktorer 11
Mål 11
Indhold 11
Læreprocessen 12
Evaluering 12
Vygotsky 13
Trivsel 14
Relationer 15
John Hatties Feedbackmodel 16
Motivation - Maslows behovspyramide 19
Indre og ydre motivation 20
Den økologiske tilgang til klasseledelse 21
Group management 21
Analyse 22
Relation 22
John Hatties Feedbackmodel 23
Den økologiske tilgang til klasseledelse 24
Group Management 25
Vygotsky 26
Trivsel 26
Motivation - Maslows behovspyramide 27
Indre og ydre motivation 28
Diskussion 28
Konklusion 29

Uddrag
Valget af Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel er grundet den overskuelige måde, at bygge et undervisningsforløb op på. Det åbner op for didaktiske overvejelser i sin forberedelse.

Når man kigger på selve modellen, ser man tydeligt, hvordan alle punkterne er forbundet og på den måde påvirker hinanden.

På samme måde er det en realitet i praksis. Derfor er det en model, som giver en som underviser mulighed for at have et velovervejet undervisningsforløb.

Undervisningsforløbet i denne opgave udspringer fra Fælles Mål for 4. klassetrin med henblik på læsning, fremstilling og fortolkning med blandt andet fokus på udtryks- og læseglæde.

Undervisningen tager udgangspunkt i en form handlingsorienteret didaktik, hvor eleverne skal udarbejde små projekter. (Undervisningsministeriet, 202)

Det første didaktiske nærbillede udspringer fra lektion 5 i undervisningsforløbet. I denne lektion skulle eleverne på baggrund af forrige lektion, hvor de havde skrevet noter til beskrivelsen af de to brødre i Brødrene Løvehjerte, lave brødrene i programmet Pixton.

Eleverne skulle lave opgaven selvstændigt og skulle tage først og fremmest skulle tage udgangspunkt i sine egne noter.

I løbet af lektionen tjekkede underviseren ind ved den enkelte elev for at sikre sig, at eleven var på rette vej i processen.

Eleverne havde mulighed for at dele deres skærm med underviseren, så man kunne se hvad de lavede, mens de forklarede.

Det andet didaktiske nærbillede udspringer fra lektion 10. I denne lektion bliver eleverne introduceret til, at de skal lytte til en lydfil fra eReolen, hvor kapitel 3 fra Brødrene Løvehjerte bliver læst op samtidig med, at de har teksten foran sig.

Efterfølgende skal de i spille Minecraft bygge det hus, som bliver beskrevet i kapitel 3. Underviseren havde forberedt, at hvis der var nogen, som blev hurtigt færdig, så kunne de lave den kro, som også bliver beskrevet i samme kapitel.

Underviseren kunne få eleverne til at dreje deres webcam hen på den skærm, hvor eleverne byggede i spillet Minecraft.

Skolen var en lille skole med få elever i hver klasse. I hvert klasselokale var der opsat et smartboard, hvor læreren kunne tilslutte sin computer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu