Indledning
Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed der i mere en 90 år har stået for innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling.

Novo Nordisk er opført i Danmark og markedsføre sine produkter i mere end 170 lande, og beskæftiger omkring 42.700 medarbejdere i 80 lande.

Novo Nordisk ønsker at skabe forandring for at bekæmpe diabetes og andre alvorlige og kroniske sygdomme.

Indholdsfortegnelse
(1. Redegør for ejerformer og identificer Novo Nordisk ejerform)
- Enkeltmandsvirksomhed
- Interessentselvskab I/S
- Anpartsselvskab ApS
- Aktieselvskab A/S
- Identificer Novo Nordisk ejerform

(2. Hvorfor er det vigtigt for Novo Nordisk at lave et resultatbudget og hvad betyder begrebet ”budgetkontrol”
- Resultatbudget / Novo Nordisk
- Budgetkontrol

(3. Hvorfor er det vigtigt for Novo Nordisk at lave et likviditetsbudget?)

(4. Forklar hvad resultatopgørelse viser. Kom ind på hvilke opstillingsformer der findes. Hvilken opdeling tror du Novo Nordisk bruger?)
- Funktionsopdelt resultatopgørelse
- Artsopdelt resultatopgørelse

(5. Redegør for indholdet i en balance)

Uddrag
Anpartsselvskab ApS – Reglerne for anpartsselvskat findes i selskabsloven. I Anpartsselvskabet skal ordet anpartsselvskan eller forkortelsen ApS indgå i firmaets navn.

Reglerne her er at anpartshaveren skal indskyde et minimumskapital på 40.000kr og hæfter begrænset for firmaets gæld. Et ApS firma skal føre regnskab og digitalt indberette årsrapporter.

Derudover skal et ApS firma have en direktion, som kan suppleres af en bestyrelse/tilsynsråd. Fordelene her er den lille økonomiske risiko for ejer/ejerne pga.

den begrænsede hæftelse, og så muligheden for flere ejere der kan indskyde med kapital. Ulempen er de forskellige krav der skal opfyldes, og minimumkapitalen på de 40.000kr.

Aktieselvskab A/S – Ligeledes som overstående findes reglerne for aktieselvskaber i selskabsloven, og navnet eller forkortelsen A/S skal indgå i firmaets navn.

I sådan et selvskab kan der være en eller flere ejere, og her kaldes ejerene for aktionærer. I aktieselvskabet skal aktionærerne hæfte begrænset for selskabets gæld.

Dette betyder at aktionærerne kun hæfter med selvskabets egenkapital. minimumskapitalen i denne ejerform kaldes for aktiekapital, og lyder på mindst 400.000 kr.

Den øverste myndighed i aktieselvskabet er generalforsamlingen. Denne skal holdes mindst en gang årligt. Her har alle aktionærerne ret til at møde op på selskabets generalforsamling, hvor de har stemmeret.

Her vælges der en bestyrelse der har den overordnede ledelse af selskabet, der vælges en direktør eller direktion som skal drive den daglige ledelse.

Her kan der dog vælges at både den overordnede og den daglige ledelse skal behandles af direktionen.

Dermed er der ingen bestyrelse men til gengæld vælges der et tilsynsråd som skal kontrollere direktionen.

Fordelene her er den lille økonomiske risiko og muligheden for flere ejere kan betale til kapitalen. Ulempen er de mange formelle krav der skal overholdes, og de 400.000kr som er minimumkapitalen.