Indholdsfortegnelse
Grammatikdelen
- Syntaktisk analyse
- VERBETS TIDER:
- Latin
- Dansk
- Eksempel
- Aktive og passive sætninger:
- Helsætning:
- Ledsætning:
- Ordklasser
● Verber
● Pronominer
● Adjektiver
● Adverbier
● Præpositioner
● Konjunktioner
● Numeralier
● Interjektioner

Danskdelen
- Kommunikationsanalyse
- Sproghandlinger
- ETHOS, LOGOS, PATHOS:
- RETORISKE FORMER:
- Kronolekter:

LATINDELEN
- Verbalmorfemer
- Passiv:
- Aktiv form:
- Passiv form:
- Syntaks:
- 9. In amphitheatro
- Kasusendelser
- Subjekt (nominativ)
- Direkte objekt (akkusativ)
- Indirekte objekt (dativ)
- Brug af oversigt
- Præfikser
- Suffikser
- Retoriske figurer

Uddrag
En sætning fra punktum til punktum
Eks. Hun sagde, at hun var taknemmelig.
I helsætninger kan man sætte "ikke" ind EFTER subjekt og verballed

Sætningsled:
Subjekt: (Grundled)
Den der udøver verbal handlingen ofte en person
Findes ved at sige hvem/hvad foran verballedet
Eks. Hun spiser en bøf
Hvem spiser en bøf? det gør hun
Verballed: (Udsagnsled)
sætningens omdrejningspunkt, ofte en handling
Findes ved at sige jeg foran ordet
Eks. Hun spiser en bøf
Jeg spiser.
Direkte objekt:
Findes ved at sige hvem/hvad foran verballed og subjekt
Eks. Hun spiser en bøf
Hvad spiser hun? en bøf
Indirekte objekt:
Ofte en modtager, ofte brugt ved give
Findes ved at sige hvem/til hvem foran verballed subjekt og direkte objekt
Eks. Hun giver drengen æblet
Hvem giver hun æblet? drengen
Subjektsprædikat:
Lighedstegn imellem
Findes efter være, blive, hedde, kaldes, synes, anses for
Eks. Hun hedder Lise
Adverbialled:
Findes ved at spørge hvordan/hvorhen/hvor/hvornår/hvorfra/hvorfor foran verballed og subjekt.

Dette led beskriver noget om tid, sted, måde eller grad. Indledes ofte af en præposition.
Eks. Jeg lægger forsigtigt osten i min lomme.
Hvordan lægger jeg osten i min lomme? forsigtigt
Hvor lægger jeg forsigtigt osten? i min lomme

---

Informerende sproghandling (fokus på emnet):
Når man fremsætter påstande (eller som) om noget i verden
(fx beskrivelse, spørgsmål)
eks. Skandinavien er en del af Europa. Det regner ikke mere. Kommer du til middag i morgen?

Regulerende sproghandling (fokus på modtageren):
Når man forsøger at ændre andres (eller egen) adfærd
(fx påbud, forslag, forpligtelse)
eks. Sluk cigaretten. Gider du lige komme? Jeg lover at komme i morgen.

Selvfremstillende sproghandling (fokus på afsenderen):
Når man udtrykker sit personlige forhold til noget
(fx holdning, følelse, vurdering, udtryk for behov)
Hvilken herlig vin! Det kan du altså ikke være bekendt.

Samtalestrukturende sproghandlinger.
Den tager vi i 2g. Tjek, Ok, så. Vi ses. Hej, Hvad så?