Norsk Økonomi | International Økonomi Opgave

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
⦁ Beregn, på baggrund af oplysningerne i bilag 1, priselasticiteten for unges cigaretforbrug i perioderne 1990-2004 og 2004-2018.

⦁ Den danske regering overvejer med inspiration fra Norge at indføre en drastisk afgiftsstigning på cigaretter.
Forklar konsekvenserne af en sådan afgiftsstigning. Kom herunder ind på:
⦁ effekten på de offentlige finanser
⦁ adfærdsændringen hos unge rygere
⦁ fordelingsvirkningen

I forklaringen skal du inddrage dine beregninger af priselasticiteterne fra opgave 1.1 samt bilag 2 og 3

Effekten på de offentlige finanser

Adfærdsændringen hos unge rygere

Fordelingsvirkningen

1.3 Regeringen planlægger at lægge en afgift på x kroner på en vare.
⦁ Forklar hvilket diagram i bilag 4 der viser effekten.
⦁ Forklar hvorledes afgiften påvirker forbruger- og producentoverskuddet.

Opgave 2
2.1 Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Norge i 2018
Forbrug
Investeringer
Eksport
Import

2.2 Diskuter med udgangspunkt i den aktuelle konjunktursituation i Norge fordele og ulemper ved en ændring af arbejdstiden. Kom herunder ind på vækst, konkurrenceevne og løndannelse i Norge.
Inddrag bilag 5, 6 og 7

Opgave 3
Du er ansat i Norges Bank (den norske nationalbank) og er blevet bedt om at udarbejde et notat på maksimalt 600 ord til den norske regering. Skriv notatet med udgangspunkt i bilag 5, 6, 7, 8 og 9.
Notatet skal indeholde:
⦁ En kort redegørelse for den aktuelle situation og udfordringer i norsk økonomi.
⦁ En forklaring på den gennemførte renteforhøjelse.
⦁ Nationalbankens anbefalinger til regeringens finanspolitik og arbejdsmarkedspolitik
Redegørelse for den aktuelle situation og udfordring i norsk økonomi

Forklaring på den gennemførte renteforhøjelse

Nationalbankens anbefalinger til regeringens finanspolitik og arbejdsmarkedspolitik

Uddrag
Hvis den danske regering indførte en drastisk afgiftsstigning på cigaretter vil det påvirke Danmarks økonomi såvel som rygekultur. Jeg vil herunder komme ind på nogle af de effekter en afgiftsstigning vil have i Danmark:

Effekten på de offentlige finanser
En afgift betegnes som en skat på varer og tjenester. En såkaldt afgiftsstigning på cigaretter vil derfor gøre cigaretterne dyrere, samtidig med at den statslige indtægt pr. solgte cigaretpakke vil stige.

Denne indtægtsstigning pr. solgte cigaretpakke er ikke ens betydende med at en afgiftsstigning vil øge statens overordnede indtægter af cigaretter. Man kan forestille sig at en prisstigning af cigaretter potentielt ville kunne have disse effekter på de offentlige finanser:

⦁ En afgiftsstigning på cigaretter i Danmark vil højst sandsynligt medføre en substitution bort fra rygning i en størrelse, der er afhængig af hvor høj en afgiftsstigning der påføres.

Det betyder altså at flere vil reducere deres cigaretforbrug eller helt stoppe med at ryge. Der er her tale om henholdsvis mængde- og prævalenseffekt. For de offentlige finanser har den betydning at deres indtægt fra afgiften af cigaretter vil falde.

På baggrund af mine beregninger i opgave 1.1, fremstår cigaretter som værende priselastiske i Norge, og med det danske samfundssystem der er højt sammenligneligt med det vi ser i Norge, vil der sandsynligvis ske noget tilsvarende i Danmark. En ændring i prisen vil derfor have stor betydning af efterspørgslen af cigaretter i Danmark.

⦁ En afgiftsstigning på cigaretter vil højst sandsynligt medføre substitution til andre distributionsformer. Der skabes incitament for en stigende grænsehandel, hvis cigaretpriserne stiger herhjemme.

Det vil derfor være oplagt at især indkøbe cigaretter i Sverige og Tyskland. For de offentlige finanser vil det, ligesom det førhen nævnte eksempel, betyde et fald i deres indtægter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu