Indledning
Kultur er et vidt begreb, som kan tolkes på mange måder. Indenfor begrebet kultur, vil vi undersøge teorier såsom en af Gert hofstedes kulturelle dimensioner, og samtidig Anthony Giddens teori om hvordan kultur former individets identitet.

Vi vil også undersøge den etnocentriske- og kulturrelativistiske teori. Identitetsdannelsen kan opfattes på mange forskellige måder.

Eksempelvis har mange mennesker et håb til ikke at blive opfattet som en stereotyp, men i stedet på baggrund af ens handlinger og kulturelle identitet.

Vi vil derfor gå ind og undersøge diverse kulturer, fordomme og stereotypers påvirkning på identitetsdannelsen.

Når man går ind og undersøger identitetsdannelsen, henholdsvist ift. den etniske baggrund, vil der opstå fordomme.

Fordomme vil mange gange fremstå negativt ladet og diskriminerende, da vi mennesker har en tendens til at se de negative aspekter ved andre kulturbaggrunde og etniciteter end vores egen.

I forhold til kultur vil vi også komme ind på sociale klasser og hvordan miljøet påvirker mennesket.

Herudover vil vi perspektivere problemformuleringen til film og tekster, som vi har inddraget i vores opgave.

Derfor lyder vores problemformulering således: Hvordan påvirker fordomme og stereotyper identitetsdannelsen og interkulturelle relationer?

Indholdsfortegnelse
Indledning og Problemformulering 1
Metode 1
Redegørelse 2
Analyse 4
Diskussion og vurdering 6
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag
Efter at have kigget på den valgte problemformulering, er fordomme det første begreb man vil støde på.

Fordomme opstår i generaliserende sammenhænge, hvor man har dannet sig en holdning om mennesker uden nødvendigvis at have nogen form for erfaring eller kendskab til disse. Dette resulterer i, at de kan fremstå de som oftest negativt ladet.

Dernæst vil vi undersøge stereotyper. Stereotyper er en illusion som et individ har skabt sig på forhånd om andre. Mennesket danner sig derfor ubevidste forestillinger og tanker om hvordan enkelte personer agerer.

Efter at have undersøgt stereotyperne, vil identitetsdannelsen være relevant at kigge på. Identitetsdannelsen er den proces hvor individet danner sin egen identitet.

Det vil sige, at individet finder sig selv, og dermed går igennem en længere varig proces. Barndommen og ungdommen spiller især en stor rolle her, da det er der hvor man for alvor begynder at skulle træffe egne valg.

Til sidst i problemformulering forekommer begrebet interkulturelle relationer. Begrebet er relativt nyt for samfundet, og det er noget som er blevet meget anerkendt.

Dette er grundet at kommunikation og målsætninger bliver opnået langt bedre, når forskellige kulturer bliver indblandet. Interkulturelle relationer handler generelt om at kunne forstå diverse kulturers perspektiv, og kunne se verden gennem deres øjne.

Vi har taget udgangspunkt i to teoretikere, som har hver deres påstand omkring hvordan den kulturelle identitet bliver dannet og opfattet.

Først og fremmest, har vi Anthony Giddens. Giddens påstår at den kulturelle identitet bliver dannet på baggrund af individets handlinger.

Ens kultur og sociale identitet ændrer sig igennem hele livet, hvilket skyldes at vi lever i et samfund, hvor vi hele tiden skal træffe valg. Herudover bliver vi også påvirket af vores sociale relationer med forskellige holdninger og identiteter.

Dernæst er der Gert Hofstede, som snakker om teorien bag begrebet individualisme og det individualistiske samfund. Her bliver der fokuseret på det specifikke individs identitet, altså at blive set som et “jeg” fremfor en del af et “vi”.

Udover teorierne, kan kulturen også opfattes andre måder. Eksempelvis er der den etnocentriske og den kulturrelativistiske.

Etnocentrisme er når man ser ens egen kultur som værende den bedste og eneste rigtige. Når man møder andre kulturer, tager man udgangspunkt i sin egen, og dens normer og værdier.

Derefter dømmer og vurderer man alle andre kulturer, og af automatik opfatter disse som irrelevante og dårlige.
Kulturrelativisme er derefter det komplet modsatte.

Her tager man ikke udgangspunkt i sin egen kultur, men forsøger omvendt at forstå andres, og udelukkende tager udgangspunkt i deres kulturelle normer og værdier.