Indholdsfortegnelse
Kap. 1 Virksomhedens strategiske planlægning
Virksomhedens idé
Virksomhedens mål
Virksomhedens strategier
1.3.1 Porteføljestrategi
1.3.2 Vækststrategi
1.3.3 konkurrencestrategi
- Interessemodellen
1.4.1 virksomhedens Interessemodellen
1.4.2 Konflikter mellem virksomhedens interessenter
1.4.3 Styrkeforholdet mellem virksomhedens interessenter
1.4.4 Sammenspil og harmoni mellem virksomhedens interessenter

Kap. 2 En virksomheds økonomistyring.
Værdikæden
Upstream / Downstream
Produktudvikling
Produktion
Marketing
Salg og service
Økonomistyring
Hovedindhold
Beslutningsprocessen
Økonomistyringens hovedområder
Aktivitetsstyring
- Kapacitetsstyring
- Finansielstyring
Styringsniveauer
- Strategiske
- Taktiske
- Operative
Logistikstyring

Kap. 3
Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler

Kap. 4 Registreringer ved virksomhedens etablering

Kap. 5 Momssystemet:
- 5.2 Vareregnskab
- 5.3: Regnskab med andre eksterne omkostninger (debetsaldo)
- 5.4 Regnskab med personale omkostninger (debetsaldo)
- 5.8 Regnskab med langfristede lån (kreditsaldo) Passiv

Kap. 6 Udarbejdelse & præsentation af årsregnskab
Vareforbrug
Den direkte metode
Den indirekte metode
Perodisering af andre eksterne omkostninger
Andre kreditorer
- Eks. 623 Skyldigt revisor honorar pr. 31 dec. 2005
Afskrivning på anlægsaktiver
Afslutning af årsregnskab
Efterpostering
Årsregnskabets opstilling
Artsopdeltresultatopgørelse
Aktiver
- Anlægsaktiver
- Omsætningsaktiver
Passiver
- Egenkapital
- Gældsforpligtelser
Årsregnskabets formål

Kap. 7 Produktionsvirksomhedens regnskab
Vareregnskab
Variable omkostninger (VO)
- Lokale omkostninger
- Produktionsomkostninger
- Distributionsomkostninger
- Administrations omkostninger
Afslutning af årsregnskabet
Præsentation af årsregnskabet

Kap. 8 Årsrapport for selskaber
Regnskabsklasser og årsrapportens indhold
Krav til årsrapportens indhold
- Krav til årsregnskab for små virksomheder
Resultatopgørelse
Periodiseringsprincippet
Nettoomsætning
Omkostninger
- Artsopdelte
- Funktionsopdelte
Skat af årets resultat
Resultatopgørelsens indhold
Balance
Indregning, måling af aktiver og passiver
- Going concern
- Kontinuitet (konstant)
- Neutralitet
- Periodisering
- Bruttoværdi
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
- Varebeholdning
- Tilgodehavende
- Likvide beholdninger
Gældsforpligtelser
Egenkapital (EK)
Noter til årsregnskab
8.6 anvendt regnskabspraksis
8.7 opgørelse over bevægelse i EK (egenkapital)
8.8 ledelsesberetning og ledelsespåtegning
8.9 revisor påtegning

10.1 indtægter og udbetalinger
10.2 efterspørgsel
10.2.1 - efterspørgsel
10.2.2 - efterspørgselsdeterminanter
10.3 afsætning
10.3.1 Begrebet afsætning
10.3.2 produkt
- Produktet
- Sortiment
10.3.3 pris
Priselasticitet
10.3.4 Place
- Beliggenhed
- Distributionssystem
10.3.5 Promotion
- Reklame
- Sales promotion
Public Relation(PR)
10.3.6 Parametermix
10.4 Konkurrenceformer
10.4.1 Standardvare og differentierede vare
- Standardvarer
- Differentierede
10.4.2 Homogene og heterogene markeder
- Homogent markedet
- Heterogent marked
10.4.3 De enkelte konkurrenceformer
- Fuldkommen konkurrence
- Monopol
- Ufuldkommen konkurrence
10.5 Differensomsætning

Kap 11 virksomhedens omkostninger.
11.1 udgifter omkostninger & udbetalinger
11.2 Kapacitets omkostninger (KO)
11.2.3. springvis varierende omkostninger
11.3 Variable omkostninger
11.3.2 forløb
11.4 samlede omkostninger = SO = summen af KO+VO
11.5 differensomkostninger – domk
11.6 De vigtigste omkostnings arter.
11.6.1 vareforbrug
11.6.2.
11.6.3. lokale omkostninger
11.6.4 Salgsfremmende omkostninger
11.6.5 Afskrivninger på anlægsaktiver
11.6.6 Andre omkostninger
11.7 Resultat opgørelse efter bidragsmetoden.
11.8 Kalkulation
11.8.1 Bidragskalkulation i en handelsvirksomhed.

Kap. 13 Regnskabsanalysens formål

Kap. 14 Budgettering
Budgettes formål
Budgetproceduren
Den passive budgetfase
- Regnskab og statestik
- Ændringer i eksterne forudsætninger
- Ændringer i interne forudsætninger
- Foreløbigt resultbudget
Den aktive budgetfase
Direkte/indirekte aktivitetsbudget
- Aktivitetsbudget
- Kapacitetsomkostningsbudget
Direkte aktivitetsbudgettering
Indirekte aktivitetsbudgettering
Budgetudarbejdelse i en servic/Handels/produktionsvirksomhed
Service
Produkt
Budgetsimulering

Kap. 15 Logistikbegrebet- og effektivitet
Systemet
Produktions.
- Indkøb
- Produktion
- Distribution
Supply Chain Management
Strategi
- Forsyningsstrategi
- Produktionsstrategi
- Distributionsstrategi
Koordinering af logistikken
Centralisering
Decentralisering
Effektivitet
Leveringsservice
- Leveringstid
- Leveringsservicegrad
- Leveringsoverholdelse/præcision
- Leveringssikkerhed
- Leveringsfleksibilitet
- Leveringsinformation
Logistikomkostninger
- Lageromkostninger
- Emballage-og pakkeomkostninger
- Transportomkostninger
- Administrative logistikomkostninger
- Mangelomkostninger
- Logistikomkostningernes forløb
Sammenhænge
Omsætningshastighed
Analyse af logistikomk
Analyse af leveringsservice
- Kvalitative analyser
- Kvantitative analyser
- Gab-analyser af logistisk effektivitet
- Benchmarking

Kap. 16 Indkøbsstyring
Forsyningsstrategi
Købsstrategi
- Konkurrencebaseret købsstrategi
- Samarbejdsbaseret købsstrategi
- Differentieret købsstrategi
Indkøbsplanlægning
Indkøbsmarketing
Leverandør vurdering
Indkøbsprocessen
- Udarbejdelse af indkøbsrekvistion
- Undersøgelse af lev. muligheder
- Indhentning af tilbud
- Sammenligning af tilbud
- Valg af leverandør
- Overvågning og kontrol af leverancen
- Eventuel reklamation

Kap. 17 Lagerstyring
Lagermotiver
Lagerdisponering
Periodisk indkøb (disponering)
Indkøb (disponering) efter bestillingstidspunkt
Forenklet lagermodel
Optimal indkøbsstørrelse
- Den gunstige indkøbsstr. er mængden hvor summen af ordre og lageromk. er lavest pr. år.
Lagerindretning

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
En virksomheds idé angiver de behov, som den vil dække i omgivelserne. En virksomhed skal være baseret på en grundlæggende idé.

For at finde den primære ide er det vigtigt at kende virksomhedernes svage- og stærke sider. Det bruger man SWOT- modellen til se fif. 1.1 side 13.

---

Ansvarlige kapital der stilles til rådighed i virksomheden af dens ejere (fx aktionærer) Opdeling af ek ifølge kontorammen i bilagene B og E i 1 131Virk. Kapital, 2) 132 reserver, 3) 133 overført over/underskud.

Virksomheds kapitalen i et aktieselskab kaldes aktiekapital min. ½ mio., mens et anpartsselskaber skal have min. 125000

Henlæggelser (tilbagebeholdning) sker efter selskabets økonomisk stilling. Tilbagebeholdningen af overskud i selskabet er vedtaget ved bestemmelse af lov.

Størrelsen af henlæggelsen bestemmes af bestyrelsen. Udbyttet udloddes af åretsresultat til aktionærer/anpartshavere eks. s. 157