KÆMPE Kompendium i Erhvervsjura

Indholdsfortegnelse
ERSTATNINGSRET
KAP. 4: AFTALERS INDGÅELSE
KAP. 5: FORBRUGERAFTALER
KAP. 6: AFTALERS UGYLDIGHED
KAP. 7: FULDMAGT
KAP. 8: ANSÆTTELSESRET
KAP. 9: MARKEDSFØRING
KAP. 20: HANDELSKØB
KAP. 12: INTERNATIONALE KØB
KAP. 13: FORBRUGERKØB
KAP. 14: KREDIT
KAP. 15: KREDIT MED EJENDOMSFORBEHOLD
KAP. 16: PANT I LØSØRE OG TILGODEHAVENDER
KAP. 17: PANT I FAST EJENDOM
KAP. 18: KAUTION
KAP. 19: JURIDISKE PERSONERS HÆFTELSE
KAPITEL 21: DET DANSKE RETSYSTEM
KAP. 22: VÆRNETING OG LOVVALG I INTERNATIONALE SAGER
KAP. 23: INCASSO og FOGEDRET
KAP. 24: KONKURS

Uddrag
ERSTATNINGSRET
RETSPRAKSISREGLER:
SKADELIDTE SKAL BEVISE:
4. Kausalitet
SKADEVOLDERS GODE ARGUMENTER
ARBEJDSGIVERANSVARET
PRODUKTANSVAR
Produktansvarsloven
KAP. 4: AFTALERS INDGÅELSE
Er der en bindende aftale?
Er der en international aftale?
Dansk aftalelov - CISG Del II = den internationale aftalelov
Tilbud
CISG del II (int. aftl lov)
Bemærkninger
Accept
KAP. 5: FORBRUGERAFTALER
Dørsalg
HO:
Salg udenfor fast forretningssted
Fjernsalg – internethandler postordre og lign.
Leveringstid
E-HANDEL
Fortrydelsesret
Betaling med kort
Hæftelse ved misbrug af betalingskort:
• 1.200 kr. reglen
• 8.000 kr. reglen
• Uden begrænsning
E-handelsmærket
EU-direktivet – lovvalg
Beskyttelse af persondata
KAP. 6: AFTALERS UGYLDIGHED
UGYLDIGE AFTALER
KAP. 7: FULDMAGT
FULDMAGT
uden særlige kendetegn
med særlige kendetegn
Fuldmagtsgiver er bundet af fuldmægtigens aftaler med 3.mand,
KAP. 8: ANSÆTTELSESRET
Funktionærloven:
Konkurrenceklausuler
Kundeklausuler
Opsigelse
Godtgørelser
Fratrædelsesgodtgørelse
Konkurrenceklausuler og kundeklausuler:
Arbejdsmiljøloven:
Ferieloven:
Arbejdstagerens pligter
Arbejdstagerens rettigheder
Ophør:
Fritstilles
KAP. 9: MARKEDSFØRING
Forbrugerombudsmanden
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerklagenævnet
God markedsføringsskik

Ulovligt er:
Vildledende markedsføring
Reklameidentifikation
Sammenlignende reklame
Uanmodet henvendelse
Markedsføring rettet mod børn og unge Lodtrækning og præmiekonkurrencer

Sælger må/skal:
Vejledningspligt
Salgsfremmende foranstaltninger
Prisoplysninger

Erhvervshemmeligheder Medarbejdere/samarbejdspartnere må ikke: Skaffe og benytte (i 3 år)

KAP. 20: HANDELSKØB
Genusvare
SÆLGER SKAL levere varen på rette sted, i rette tid og i rette stand
KØBER SKAL betale i rette tid, på rette sted og med rette betalingsmiddel
Rette sted = leveringssted:
Omkostningerne
Afhentningskøb
Udbringelseskøb

Forsendelseskøb = distancehandel = fragtførerreglen =
Ønsker sælger og køber at aftale andet

1. Leveringsklausuler - flytter rette sted for stand/risiko, tid og omkostninger: ab lager = afhentningskøb
Rette sted er der, hvor sælger overgiver varen til den fremmede fragtfører, som
afhenter varen for køber på sælgers forretningssted
fob = frit om bord, varen bringes til et skib, som køber har hyret
Rette sted er, når sælger har sørget for, at varen er svinget ind over skibssiden franco = dette er en MEGET brugt klausul
Rette sted er der, hvor en fremmed fragtfører overgiver varen til køber på købers
forretningssted

2. Omkostningsklausuler: (flytter omkostningerne ved transporten, ikke tid/stand/risikostedet)
cf = cost and freight = fragtfrit, (det aftalte sted angives fx. ”cf Århus havn”) Rette sted for omkostningerne er cf-stedet,
Rette sted for tid og stand er = fragtførerreglen
cif = cost, insurance, freight = cf-klausulen + sælger betaler forsikringspræmien til stedet Rette sted for omkostningerne er cif-stedet,

OVERSIGT over RETTE STED eller LEVERINGSSTEDET:

AFHENTNINGS-K
UDBRINGELSE
FORSENDELSE

fragtførerreglen
Leverings- klausuler
Omkostnings- klausuler

Særlige regler om risikoens overgang:
Sælgers misligholdelse:
A. Hæve købet
B. fastholde købet + erstatning

*ERSTATNING:
1. Økonomisk tab:
den negative kontraktsinteresse
2. Ansvarsgrundlag:
3. Kausalitet:
4. Adækvans:

KØBERS PLIGTER:
Køber skal betale købesummen i rette tid på rette sted og med rette betalingsmiddel
Rette sted:
Rette tid:
Rette betalignsmiddel:

Købers misligholdelse giver sælger misligholdelsesbeføjelser:
Misligholdelsesbeføjelser
Hæve + erstatning
Fastholde + erstatning (morarenter)
Jerntæppereglen: Ved kreditkøb mister sælger sin hævebeføjelse, så snart varen er overgivet til køber

ANTICIPERET MISLIGHOLDELSE:
Tilbageholdsret
Standsningsret
Udtagelsesret
Fordringshavermora
KAP. 12: INTERNATIONALE KØB
Del I: Indledende bestemmelser,
Del II: International aftalelov
DEL 3: DEN INTERNATIONALE KØBELOV
SÆLGER SKAL levere varen i rette tid, på rette sted og i rette stand, samt overføre ejendomsretten KØBER SKAL modtage varen, betaling skal ske i rette stand, på rette sted og med rette betalingsmiddel

køber: fordringshavermora, forsinket betaling, ingen betaling har modparten misligholdelsesbeføjelser:
1. hæve + erstatning*
2. fastholde+erstatning* forholdsmæssigt afslag
efterlevering
omlevering
afhjælpning, hvis uden urimelig gene eller omkostning for køber

FORSKELLE mellem CISG og den danske købelovs handelskøbsregler:

KAP. 13: FORBRUGERKØB
SÆLGER SKAL levere varen i rette tid, på rette sted og i rette stand (
KØBER SKAL betale købesummen i rette tid på rette sted og med rette betalingsmiddel
Rette sted
Afhentningskøb
Udbringelseskøb
Forsendelseskøb = distancehandel
Fordringshavermora
Sælgers misligholdelse giver køber misligholdelsesbeføjelser:
• Forsinkelse
• Mangel:
Tilbyder sælger afhjælpning eller omlevering
Misligholdelsesbeføjelser:

forholdsmæssigt afslag
omlevering
afhjælpning

*ERSTATNING:
1. Økonomisk tab:
den negative kontraktsinteresse
den positive opfyldelsesinteresse
2. Ansvarsgrundlag:
3. Kausalitet:
4. Adækvans:
Køber skal betale i rette tid, på rette sted og med rette betalingsmiddel

KAP. 14: KREDIT
Kredit til forbrugere:
Oplyser sælger ikke

KAP. 15: KREDIT MED EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsforbehold er en sikkerhed (det er pant og kaution også)
At sælge en genstand med ejendomsforbehold betyder, at sælgeren bevarer sin ejendomsret til genstanden, indtil den er betalt. Hvis køber ikke betaler som aftalt, kan sælger tage tingen tilbage ved fogedrettens hjælp, hvis misligholdelsen af kontrakten er væsentlig =
Beløbet har været forfaldent mindst 30 dage
Beløbet skal udgøre mindst 1/10 af det samlede beløb eller
ved flere afdrag og udgøre mindst 1/20 af det samlede lånebeløb eller være hele restfordringen
En sælger har taget ejendomsforbehold, hvis
Han har aftalt det senest ved overleveringen og køber underskriver dokument og får en kopi Det samlede lånebeløb er over 2.000 kr.
Lånebeløbet er fast (ikke variabelt)
Han har fået mindst 20% i udbetaling/bytte
Kreditten og genstanden skal have tilknytning til hinanden
Køberen skal være myndig
Aftalen er klar og utvetydig ang. ejendomsforbeholdet
Genstanden er species - individualiseret/specificeret
Genstanden værdi findes (evt. syn og skøn), og har genstanden højere værdi end gæld: Køberen får overskuddet
lavere værdi end gæld: Ingen betaling, medmindre han har beskadiget genstanden
Er genstanden en del af et beskedent hjem, kan sælgeren ikke få fogedretten til at tage genstanden tilbage.
Så kan fogeden gøre udlæg i en anden genstand, som skyldner ejer.
Ejendomsforbehold i ikke-forbrugerkøb
Der kan også tages ejendomsforhold i handelskøb og civile køb, reglerne er identiske, men det kræves ikke, at der har været udbetaling.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her