International økonomi opgave

Opgavebeskrivelse
A) Beskriv kort udviklingen i den danske eksport af grøn teknologi og peg på årsager til de observerede udsving.
B) Gør ud fra de to figurer rede for Danmark position på det globale marked for vindmøller.
C) Hvilke samfundsøkonomiske fordele medfører Danmarks førerposition på netop dette område?
D) Vindmøllesektoren er en sårbar industri, der ofte rammes hårdt, når der er lavkonjunktur. Hvad skyldes det?
E) Branchen er også sårbar over for udsving i olieprisen. Når oliepriserne falder kraftigt – som fx i vinteren 2015 – går det ofte hårdt ud over de brancher, som leverer CO2-fri energi - den såkaldte clean tech industri). Hvad er årsager til dette?


A) Find data (fra BEC2Y), der belyser Danmarks samlede handel med Indien (import/eksport) siden 1990. Illustrér dine data grafisk i en figur.
B) Foretag en nærmere analyse af Danmarks samlede handel med Indien siden 1990. Peg på vigtige udviklingstendenser samt årsager til den observerede udvikling.
C) Find data der belyser hvilke varer vi importerer fra Indien, og hvilke varer vi eksporterer til Indien. Vis således de 10 vigtigste eksport- og importvarer i en tabel. Tallene henter du fra tabel 2R4Y i Statistikbanken
D) Foretag en analyse af varehandelen med Indien. Inddrag i din besvarelse de fire styrkeområder, som nævnes i afsnit 22.2 Inddrag evt. handelsteorier i din forklaring (hvis du har læst kapitel 26).
E) Hvilken rolle vil Indien efter din vurdering komme til at spille for Danmarks handel de kommende årtier? Hvilke danske varer vil inderne kunne tænkes at efterspørge de kommende år, efterhånden som landet bliver rigere og får en stor middelklasse?

a) Forklar kort, hvad man forstår ved arbejdsproduktivitet – og hvorfor den er et vigtigt element i priskonkurrenceevnen.
b) Foretag en analyse af udviklingen i industriens produktivitet – jvf. den første graf (årlig vækst i produktivitet). Peg på årsager til de store udsving i produktiviteten.
C) Foretag en analyse af udviklingen i de forskellige branchers produktivitet – og peg her på årsager til forskellene
D) Hvorfor er det ganske udmærket for konkurrenceevnen, at produktiviteten vokser mest i maskin- og kemisk industri – og mindst i bygge/anlæg, kultur/fritid samt finans/forsikring?

a) Lønstigningerne faldt i Danmark og de fleste andre lande under finanskrisen. Hvad er årsager til det?
b) Foretag ud fra figuren en analyse af Danmarks lønkonkurrenceevne. Opdel evt. i to perioder.
c) De kommende år vurderer mange økonomer, at vi kan risikere flaskehalsproblemer – dvs. mangel på arbejdskraft i visse sektorer. Hvordan kan det tænkes at påvirke konkurrenceevnen?

a) Hvad forstår man ved institutionel konkurrenceevne? Og hvordan adskiller begrebet sig fra Porters måde at betragte konkurrenceevne?
b) Hvad kan forklare Danmarks høje placering på Forbes' liste? Og hvad har det med institutionel konkurrenceevne at gøre?
c) Danmark har en stor offentlig sektor. Diskutér om den spiller en positiv eller negativ rolle i den danske institutionelle konkurrenceevne.

Uddrag
I Danmark skal vi kun være glad for at vi har en relativ stor offentlig sektor, der på den ene side yder med passive ydelser som er overførelses indkomster, og på den anden side kan levere servide, såsom skoler, hospitaler samt plejehjem med mere. Den danske institutionel konkurrenceevne, kan kun blive påvirket positivt af Danmarks offentlige sektor, i det vi støtter og gøre meget for at uddanne folk samt få så mange i arbejde som muligt.

Alle lønmodtagere betaler hvert et beløb, som går til at virksomhederne kan sende deres ansatte på kurser, hvis de fx ønsker at videre uddanne sig, eller rykke til et højere stadie. Det bidrager godt til en institutionel konkurrenceevne, samt punktet som Porter nævner faktorforhold. I Danmark har vi Europas mindst private servicesektorer, og verdens størst offentlige sektor.

Institutionel konkurrenceevne handler blot ikke om bare at forandre institutioner, men ogås at vi husker at inddrage alle samfundets beslutningstagere for at gøre social innovation til almindelig hverdag politik.
OK institutionel konkurrenceevne har to sider: At vi skaber økonomiske fordele ved at ændre incitamenterne til at skabe beslutningsprocesser og arbejde som gør det muligt. Men også at det er vigtigt at lede, samt lære.

En af grundene til at den offentlige sektor er så stor, er at vi i Danmark betaler høje skatter, som herved også kan ses på den totale balance som sektoren har. Der findes fire hovedbegrundelser for, at en offentlig sektor kan gøre samfundsøkonomien bedre.

Varetage hensynet til en økonomiske fordeling i samfundet. Den skal fungere som en social forsikring ved at mindske og afbøde konsekvenserne af de ting, som almindelige folk kan komme ud i. Den skal kunne producere gratis eller prisnedsatte tjenester, som ikke anses for at blive produceret i tilstrækkelig omfang samt kvalitet.

Samt skal den stabilisere den økonomiske udvikling ved at udjævne konjuktursvingninger.
Igen den offentlige sektor spiller altså en kolossal rolle for Danmark, og er et stærkt sikkerhedsnet, som vi kun skal være stolte af.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu