Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Forklar, med inddragelse af relevante beregninger, hvad tallene i bilag 1 viser om udviklingen i levestandarden i Niger.
- BNP pr. Indbygger
- Prisindeks
- Indeks for BNP/indbygger korrigeret for Inflation

Opgave 2
a. edegør, på baggrund af bilag 2, for antallet af beskæftigede ufaglærte ved en mindsteløn på 113,39 kr.

b. Forklar, på baggrund af bilag 2, hvordan et større udbud af ufaglært arbejdskraft påvirker beskæftigelsen og arbejdsløsheden.

c. Vurder, med udgangspunkt i bilag 2, 3 og 4, konsekvenserne for indkomstfordelingen og de offentlige finanser af at indføre en indslusningsløn på 70kr. i timen til flygtninge.

Opgave 3
Analyser, på baggrund af bilag 5, årsagerne til den økonomiske vækst i Sverige 2017.

Opgave 4
a. I bilag 7 nævnes: ”WTO er som en forsikring mod, at den globale handel ikke udvikler sig til alle landes kamp mod alle”. Forklar hvad der menes med citatet.

b. Vurder med udgangspunkt i bilag 6 og 7, hvordan forskellige befolkningsgrupper påvirkes af en amerikansk importtold. Inddrag begrebet realindkomst.

Uddrag
BNP pr. Indbygger
I denne opgave er det vigtigt at have fokus på at befolkningstallet er i millioner og BNP`en er i milliarder, og derfor vil 0`erne rykkes rundt på, så beregningerne passer.

Der er blevet taget udgangspunkt i år 1985 i følgende beregning
647100/6,43≈100637,6

Dermed er BNP pr. indbygger i 1985 100637,6 CFA, svarende til ca. 173 USD.
Følgende beregning viser BNP pr. indbygger i 2015
2015: 4241500/17,65≈240311,6

Prisindeks
År 1985 er vores basisår, og det svarer derfor til 100
År 2015 er beregnet således:
107/55•100=2140/11≈194,5455

---

Bilag 2 viser at efterspørgslen på arbejdskraft er på ca. 532.000 ufaglærte, og dermed kan der konkluderes at der er 532.000 beskæftigede ufaglærte ved en mindsteløn på 113,39kr.

Yderligere er udbuddet af arbejdskraft på 591.000, altså er der et større udbud, end der er efterspørgsel på ufaglærte, og dermed opstår der en ledighed, som bliver kald den klassiske ledighed.

Den klassiske ledighed opstår når mindstelønnen ligger over ligevægtslønnen, og der dermed opstår en difference på udbud og efterspørgsel.