Indledning
De senere år er verdenen blevet mere og mere globaliseret, hvilket indebærer, at udveksling af kapital, varer, informationer, arbejdspladser og mennesker mellem lande og verdensdele.

Emnet er relativt nyt, da man før blot benyttede sig af internationalisering, hvilket er øget internationalt samkvem.

Til trods for at der forekommer mange gevinster ved denne internationale udvikling, er der også en del mennesker, som er blevet offer for globaliseringen.

Dette ses bl.a. i USA, hvor en splittet nation valgte forretningsmanden Donald Trump, som deres 45. præsident, da han ønsker at kæmpe imod deres nuværende handelsaftaler, og dermed indfører mere protektionisme i landet.

Mange af hans vælgere har altså valgt ham, fordi mange af deres arbejdspladser er blevet outsourcet, specielt fabriksarbejde, som man ønsker og få tilbage til landet selv.

Derfor er emnet globalisering relevant at kigge på, hvis man har fokus på, hvordan det har påvirket individer, virksomheder og samfundet, da det har en afgørende betydning for den fremtidige udvikling inden for verdenshandlen.

Som det kan antydes i overstående, er vores problemstilling ”Globaliseringens indflydelse på individer, virksomheder og samfundet på forskellige områder. ”

Herunder er de taksonomiske niveauer blevet benyttet, til at løse overstående problemstilling. Først har vi redegjort for, hvad globalisering er, ved hjælp af diverse kilder og egne fotos, som skal illustrere globaliseringen i Danmark.

Dernæst vil en analyse fremgå, som omhandler globaliseringens konsekvenser på individ, virksomheds og samfundsniveau, hvor arbejdsspørgsmål 3 bl.a. er inddraget.

Dernæst diskuteres fordele og ulemper ved globaliseringen på disse 3 niveauer, som efterfølgende skal ende ud i en vurdering af fremtidsudsigterne for henholdsvis individ, virksomhed og samfund i Danmark i en globaliseret verden

Indholdsfortegnelse
Indledning og problemformulering

Metodeovervejelse og refleksion

Behandling af de faglige problemstillinger. Ca. 1½ - 2½ sider
- Redegør for og illustrer hvad globalisering er
- Analyse af globaliseringens konsekvenser på individ, virksomheds og samfundsniveau.
- Diskuter fordele og ulemper ved globalisering på individ, virksomheds og samfundsniveau
- Vurder fremtidsudsigterne for henholdsvis individ, virksomhed og samfund i Danmark i en globaliseret verden

Konklusion

Bilag 2 – Arbejdsspørgsmål
1. Redegør for udviklingen i Danmarks handel og verdenshandelen, og kom herunder ind på økonomisk samarbejde, arbejdsdeling og frihandel kontra protektionisme.

2. Redegør for hvad økonomisk globalisering er, og analyser hvilke årsager og konsekvenser dette har globalt og mere konkret for Danmark.

Analyser årsager af globalisering
- Liberalisering af handel og kapitalbevægelser
- Teknologisk udvikling inden for IT og kommunikation
- Lavere transportomkostninger

Analyser konsekvenser af globalisering globalt og indlands?

3. Diskuter og vurder fremtidens globalisering med udgangspunkt i DK, og kom herunder ind på hvordan vi skal håndtere udfordringen. (IØ)

4. Redegør for teorien omkring virksomheders internationalisering / globalisering. (Afsætning)

5. Med udgangspunkt i virksomhederne Universal Robots og Jysk, skal I redegøre for og analysere virksomhedernes internationalisering. (Afsætning)

6. Diskuter USAs muligheder og udfordringer overfor Kina i den nye orden efter indsættelsen af Donald Trump, på baggrund af artiklen Why Donald Trump can’t bully China on trade. Opgaven besvares på dansk. Perspektivér gerne til de eksterne oplæg.

7. Skriv de ti mest vigtige pointer ned ud fra jeres noter, fra de eksterne oplæg af Finn Madsen og Lars Toft Rasmussen.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Virksomheder vælger i højere grad at udvide deres markedsmuligheder og markedsføre deres produkter i udlandet, hvor særligt den gældende virksomheds interne forhold vil få en stor indflydelse på, hvorvidt den benytter sig af disse muligheder, som skyldes mange internationale handelshindringer nedbrydes.

Indenfor dette område er der to muligheder for virksomheden, nemlig om de ønsker at være en eksport- eller international virksomhed.

Eksportvirksomheder kendetegnet ved, at de fremstiller deres varer i hjemlandet og sender til udlandet, hvor internationale virksomheder etablerer salg- eller produktionsafdelinger i udlandet.

Dog er en virksomhed, der markedsfører sine produkter i udlandet, først international, når den selv varetager en del aktiviteter i udlandet.

Derudover kan virksomheder have forskellige eksportmotiver for at markedsføre sine produkter på udenlandske markeder eller forøge sin indsats på de udenlandske markeder.

Hvorvidt en virksomhed er parat til at blive en eksport- eller international virksomhed vurderes ud fra de interne 4 p’er, som dermed danner virksomhedens eksportberedskab.

--------

Igennem globaliseringens udvikling har der både fulgt fordele og ulemper med i forhold til de forskellige individer.

Fordelene er, at individerne har bedre adgang til internettet, og har dermed en bedre mulighed for kommunikation mellem hinanden.

Derudover har globaliseringen været med til, at de forskellige individer kan rejse næsten, hvorhen de vil i verdenen og immigrere sig til landet.

Ulemperne ved globaliseringen er bl.a., at der er og vil i fremtiden forekomme mere arbejdsløshed, idet at outsourcing bliver mere udbredt og der dermed vil komme mangel på arbejdspladser.

Derudover vil folk også miste jobs, i form af illegal indvandring til fx USA. Globaliseringen udvikling, har igennem de seneste mange år, påvirket virksomheder både positivt og negativt.

Fordelene ved globaliseringen er, at det er blevet meget nemmere for virksomheder at kommunikere med hinanden via internettet, hvilket har gjort at både import og eksport nemmere for virksomhederne.

Endnu en fordel er, at der kan opnås komparative fordele, hvor landene kan producerer det, som de er bedst til, hvilket i sidste ende vil føre til en bedre fortjeneste for alle lande.

Her kan man inddrage Adam Smiths teori om arbejdsdeling, som hænger godt sammen med globalisering, hvor det er tydeligt at mange lande er afhængige af hinanden på grund af samhandlen.

En stor fordel som virksomheden har, er outsourcing. Virksomheder vælger at outsource til fx Kina, for at spare penge, da de i Kina kan få billig arbejdskraft.

Dog kan det også være en ulempe, da de ikke kan regne med samme kvalitet som før.

Derudover er folk blevet mere bevidste om det dårlige arbejdsmiljø i fx Kina, hvor arbejderne ingen rettigheder har.

Dermed er folk begyndt på, at vælge virksomheder fra, som outsourcer til steder som dette. En anden ulempe er at det vil blive hårdt for nye virksomheder at træde til, idet at mange andre store virksomheder allerede har stordriftsfordele.