Fødekæde | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Forklar kort dafnier og vandloppers rolle i fødenettet vist i figur 1

2. Angiv to abiotiske faktorer, der har indflydelse på populationsstørrelsen af dafnier og vandlopper. Begrund dit svar.

3. Forklar resultaterne vist i figur 2. Inddrag figur 1

4. Giv en mulig forklaring på variationen i dafniernes følsomhed overfor blågrønalgers gift. Inddrag figur 4 .

5. Diskuter, om resultaterne, vist i figur 4, kan være et resultat af natur selektion.

Uddrag
Dafnier og vandlopper er dyreplankton (zooplankton), som lever i søens frie vandmasse. Dyreplankton æder planteplankton, som er den primærproducent og derfor er dafiner og vandlopper sekundærproducenter, da deres energi stammer fra primærproducenter.

Dafnier og vandloppers rolle i fødenettet er, at de er en del af et økosystem, hvor de både er føde for de planktonspisende fisk, da hjuldyr og flagellater er for lille for de planktonspisende fisk.

Som sagt, så æder dyreplankton planteplankton, men de spiser også de mindre arter af dyreplankton for derefter, at blive føde til de planktonspisende fisk, som man kan se er det næste led i fødenettet.

---

En abiotisk faktorer, som kan have indflydelse på populationsstørrelsen kan være lys. Jo mere lys, som når ned til bunden, jo mere aktivitet (fotosyntese) vil der være.

vis der kommer meget lys igennem, så vil andelen af planteplanktonet vokse, og hvis der bliver meget føde for dyreplanktonet, så vil populationsstørrelsen af dyreplanktonet forøges, da de rigtige forhold er tilstede.

En anden abiotisk faktorer kunne være mineraler. I søer er det for eksempel ofte mangel på fosfor. Fosfor er et afgørende mineral for at der kan forekomme vækst i søen, og uden fosfor, så vil den første abiotiske faktor jeg nævnte være ligegyldig.

Man kan også vende den her abiotiske faktor omkring mineraler om, hvis der for eksempel er for mange mineraler og næringssalte i søen, så vil der forekomme en stor primærproduktion.

Det kan fører til, at der kommer iltsvind i søen og det vil det også have indflydelse på populationsstørrelsen af dafnier og vandlopper.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu