Indholdsfortegnelse
Problemstilling/Problemformulering:
- Fattigdom:
- fattigdom og uligheder
- relativ fattigdom
- absolutte fattigdom
- afsavn og social problemer :
1. Hvilke livsnødvendige ressourcer mangler de fattige?
2. Hvad betyder fattigdom for børn?
3. Hvordan påvirker fattigdom børn og unge?
4. Hvilke konsekvenser har det for de fattige at de mangler økonomiske ressourcer?
Historie
konklusion:

Uddrag
Fattigdom: Det er et ord som mange bruger på forskellige måder. For nogen betyder fattigdom at det er mangel af penge, men for andre betyder fattigdom fx ingen uddannelse, arbejdsløshed, mangel af sundhed, tøj osv.

Der er derfor ingen rigtig betydning af ordet fattigdom. Men det handler også om mangel af adgang til andre goder, som er vigtige for, at leve et værdig liv. Ekstrem fattigdom defineres som det at leve under 1,9 dollars om dagen dvs ca. 13 kroner

fattigdom og uligheder
Mangel på social mobilitet og social eksklusion. Hvis samfundsmæssige investeringer i social forebyggelse, skole og uddannelse.

ikke giver tilstrækkelige resultater, vil forebyggelsen af fattigdom blive utilstrækkelig. For eksempel er det veldokumenteret, at kvalitetsuddannelse skaber velstand, og at uddannelse er den mest effektive vej ud af fattigdom.

Hvis alle ikke har lige mulighed for at udfolde deres potentiale og opnå en god levestandard, fordi der ikke er lige adgang til eksempelvis uddannelse, er det et problem ud fra et retfærdighedsperspektiv.

For børn vil fattigdom altid være en ufrivillig situation, og børnefattigdom kan have vidtrækkende konsekvenser. Børnefattigdom er derfor et vigtigt tema i en debat om fattigdom.

Fattigdom og social eksklusion har mange årsager. et eksempel kan være en enlig mor og ufaglært mor eller omvendt, der hænger fast i langtidsledighed, hun/han skal have pengene til at række, lige så vigtigt er det at hun/han får skabt en ny retning i sit liv.

Måske skal hun have hjælp til en uoverskuelig gæld, støtte til at gennemføre en uddannelse og få et arbejde eller rådgivning om forældrerollen. ulighed og fattigdom påvirker individet og samfundet.

Stor ulighed og et spredt bosætningsmønster kan bevirke, at borgerne i stigende grad kommer til at leve adskilt fra hinanden og får et begrænset indblik i hinandens liv

relativ fattigdom
Fattigdom betragtes her relativt i forhold til normen i samfundet. Det vil sige, at man er relativt fattig, hvis man er langt fra at have de samme økonomiske muligheder og levevilkår som de fleste andre i befolkningen.

Normen defineres som medianindkomsten. Medianindkomsten er det beløb, hvor halvdelen af befolkningen har en lavere indkomst og halvdelen en højere indkomst. i 2019 var der ca 69.400 mennesker der er relativ fattig i Danmark.

absolutte fattigdom : Absolut fattigdom er udtryk for en vurdering af, hvilken disponibel indkomst der i et givent samfund anses som tilstrækkelig for at opretholde en acceptabel levestandard.

fx inden 2030 skal ekstrem fattigdom være udryddet for alle mennesker overalt i verden. Skal det sikres, at alle mænd og kvinder, især de fattige og de udsatte, har lige ret til de økonomiske ressourcer samt adgang til basale serviceydelser, ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi og finansielle tjenesteydelser herunder mikrofinansiering.