Eksamensreglement | Noter Afsætning

Indholdsfortegnelse
Forord 1
Praktiske oplysninger 2
Afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer 2
Indstilling til eksamen 2
Antal prøver/eksamener 4
1. år af hhx 4
2. år af hhx 4
3. år af hhx 4
Datoer for mulige skriftlige eksamener: 5
Udlevering af eksamensplaner 5
Offentliggørelse af karakterer 5
Eksamensregler og -adfærd 5
For sent fremmøde 5
Udeblivelse 6
Sygdom 6
Specialpædagogisk støtte 6
Hvornår er en eksamen begyndt 6
Tilsynsførende ved prøverne 7
Øvrige regler ved mundtlig eksamen 7
Forstyrrelser 7
Spisning 8
Toiletbesøg under skriftlig eksamen 8
Snyd 8
Bedømmelse og karaktergivning 9
Klageprocedure, tidsfrister 9
Består du ikke 9
Enkeltfagsbeviser 10
Udlevering af materiale 10
Aflevering 11
Bilag 1: Hjælpemidler 12
Hjælpemiddeloversigt – 1hhx 13
Hjælpemiddeloversigt – 2hhx 14
Hjælpemiddeloversigt – 3hhx 16

Uddrag
Med denne ”Eksamenshåndbog” vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål vedrørende eksamen, du har.

Udover at læse dette hæfte vil det være en god idé, at du orienterer dig i de bekendtgørelser, som er nævnt i evalueringsplanen. Evalueringsplanen finder du i Lectio.

Eksamensreglerne på IBC Handelsgymnasiet Kolding bygger på nedenstående bekendt- gørelser.

• Almen eksamensbekendtgørelse. BEK. nr. 343 af 08/04/2016
• Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannel- ser BEK nr 1276 af 27/11/2017
• Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK. nr. 262 af 20/03/2007.
• Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser BEK nr 1077 af 13/09/2017
• Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørel- sen) BEK. 497 af 18/05/2017

Under hele prøveforløbet får du hensigtsmæssige arbejdsforhold, hvilket bl.a. betyder, at der ved de skriftlige prøver er ro omkring dig.

Af hensyn til dig selv og alle andre vil vi derfor bede dig udvise en rolig adfærd på gange og i eksamenslokaler. Husk, du kan også selv i den afgørende situation have brug for RO.

Vi har sat nogle skarpe tidsfrister for, hvornår du skal være klar i eksamenslokalet. Det har vi for, at du og vi kan være sikre på, at du er helt klar til prøvestart. Derfor skal de udmeldte frister naturligvis over- holdes.

---

Hvis du under eksamen gribes i at skaffe dig uretmæssig hjælp, give uretmæssig hjælp eller benytte dig af ikke-tilladte hjælpemidler bortvises du fra prøven.

Overtrædelse af skolens Studie- og ordensregler samt Eksamensreglement kan også medføre bortvisning fra prøven.

Opstår der under eller efter en prøve mistanke om, at en elev uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tid- ligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, bliver dette indberettet til skolens leder.

Bekræftes mistanken, bliver eleven bortvist fra den pågældende prøve eller eleven tilde- les karakteren -3. Bortvisning fra en prøve medfører, at en eventuel karakter bortfalder.

Eleven skal herefter aflægge en ny prøve, som tidligst afholdes i den efterfølgende eksa- menstermin. Afgørelsen om evt. ny prøve ligger hos rektor.

I forbindelse med udarbejdelse af rapporter og projekter skal eleven med sin underskrift bekræfte, at vedkommende selv har udarbejdet den opgave, som afleveres af vedkom- mende.

Hvis det konstateres, at der er tale om afskrift, kan elevens opgave ikke betragtes som et selvstændigt arbejde, og skolen bortviser eleven fra den pågældende prøve eller tilde- ler karakteren -3.

Skolen kan under og efter prøven vælge at tage følgende muligheder for overvågning i brug: Cloud-tjenester, overvågning og logning af netværksaktivitet, monitorering af ek- saminandernes computere/tablets mv. og brug af elektroniske enheder i øvrigt.

Vi kan, hvis vi fatter mistanke om ikke-tilladt kommunikation eller lignende, tracke al trafik fra og til din pc.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu