Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
- Bølger:
- Lydbølger:
- Dopplereffekt:
- Hastighed:
Hypotese
Forsøgsbeskrivelse
- Materialeliste
- Fremgangsmåde
- Sikkerhed
Resultater
Resultater ved 60 km/t
Databehandling
Diskussion
Konklusion
Bibliografi

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Formål
Formålet med dette forsøg er at påvise dopplereffekten, altså hvilken betydning har farten af en lyd kilde, for frekvensen før og efter lyd kilden har passeret en stillestående observatør.

Teori
Bølger:
Bølger findes overalt. Bølger på vandoverfladen eller en udspændt snor er begge velkendte, synlige fænomener, som fysisk set er bølger.

Lyd og lys bevæger sig også som bølger, men de er ikke altid lige til at se. En bølge foregår i form af en svingning omkring en ligevægt. Det vil sige der sker ingen form for transport af stof.

F.eks. bliver de enkelte vandmolekyler liggende, imens bølgerne passerer overfladen. Dette er illustreret på figur 2 hvor man kan se at punktet/stoffet bliver liggende mens bølgen passerer.

---

Billederne ovenfor beskriver hvordan man kan regne frekvensen af lydbølger der bevæger sig mod og væk fra en observatør. f1 og f2 er frekvensen som der skal findes, vlyd er lyds hastighed, u er den tilførte hastighed (den hastighed som bilen eller det der transporterer lyd kilden, bevæger sig med), og f er lydens stillestående frekvens.

Første eksempel med f1 viser hvordan man har udregnet en lyds frekvens som bevæger sig mod observatøren, ved at tage lyds hastighed, dividere det med sig selv plus den fart som lyd kilden bevæger med (20 m/s i dette tilfælde), og derefter gange det med lydens frekvens når den står stille.

Her får man en frekvens som er højere end den stillestående, fordi lyd kildens hastighed gør at bølgerne bliver skubbet fremad, og de bliver mere kompakte.

Modsat er der den nederste udregning som tager udgangspunkt i samme eksempel. Her udregner man frekvensen af samme lyd der bevæger sig væk fra observatøren.

Her får man en lavere frekvens end den stillestående, fordi lyd kildens hastighed gør at bølgerne bliver spredt ud over en større afstand, fordi lyd kilden bevæger sig væk fra sig selv.