Indledning
Mere end 100 år efter det moderne gennembruds afslutning, ser man stadig, hvordan forskelsbehandling af køn i dag er en realitet.

Bevægelsen #Metoo gør op med de mange kvinder, der oplever seksuelle krænkelser i forskellige brancher . Trods mere end 100 år er emnet stadig relevant at se på, eftersom verden er blevet moderniseret, og vi lever i helt andre tider.

Min problemstilling lyder: Hvordan var vilkårene for borgerskabets kvinder i slutningen af 1800-tallet og hvordan afspejles disse vilkår i litteraturen?

I løbet af min opgave vil jeg komme igennem følgende: En redegørelse for forholdene for borgerskabets kvinder i perioden 1850-1915, herunder debatten om kvinders vilkår.

Analyse af Adda Ravnkildes En Pyrrhussejr (romanuddrag, 1888) og Johanne Meyers artikel ”Hvad er kvindesagen?” (1888*) med henblik på at udlede kvinders syn på egne vilkår.

Til sidst vil jeg diskutere, hvilke udfordringer der var i datiden, for at kvinderne kunne opnå ligestilling, og vurder, i hvilket omfang teksterne er udtryk for det moderne gennembruds tanker.

I løbet af min opgave vil jeg gøre brug af det udleverede materiale, desuden vil jeg i danskfaget bruge forskellige analysemetoder, herunder litterær analyse af romanuddraget, og retorisk analyse af meningsjournalistik.

Alt dette skal give mig en bedre forståelse, for de vilkår borgerskabets kvinder levede under i 1850-1915, for at få inddraget historiefaget

har jeg brugt min faglige viden indenfor kildekritik, til at skrive en sammenhængende redegørelse, analyse og ikke mindst vurdering.

Indholdsfortegnelse
Indledning: 1
Redegørelse 1
- Prostitution og hor. 1
- Sædelighedsfejden 2
Analyse 2
- Adda Ravnkilde: En Pyrrhussejr. (1880) 2
- Johanne Meyers: Hvad er kvindesagen? (1888*) 3
Diskussion & Vurdering. 4
Perspektivering 5
Konklusion 5
Kildeliste 6
Bilag 7

Uddrag
For kvinder gjaldt der i teorien nogen andre regler, det var slet ikke en mulighed at blive gravid før man ægteskabet, uden man automatisk ville blive stemplet som en prostitueret.

Hvis dette skete og kvinden fødte et barn, ville det blive betegnet som et uægte barn. Et uægte barn var forbundet med stor skam, udover dette voksede mange af de uægte børn op i fattigdom, og under dårlige vilkår.

Helt grundlæggende ville man stemplet som prostitueret, hvis man som kvinde havde sex før ægteskabet. Særligt vigtigt er det at fremhæve, at for mænd gjaldt dette selvfølgelig ikke.

I perioden for det moderne gennembrud var det meget normalt, at mænd var utro med tjenestepigen eller med en prostitueret, mens de var i et ægteskab.

Hor var ifølge loven, dengang strafbart for både mænd og kvinder, og skulle i teorien straffes ligeligt, men oftest blev der set igennem fingre med det når det var en mand, der havde begået hor enten med tjenestepigen

en prostitueret eller en helt tredje, derimod gjaldt loven for kvinderne. Det forventes af dem at de beholdt deres uskyld, og at de kun gav sig til deres mand.

Denne ulighed mellem kønnene, er særlig vigtig at fremhæve, da det er et godt eksempel på, hvordan forholdene og vilkårene er for borgerskabets kvinder.

I slutningen af 1800 – tallet blev der sat ekstra fokus på kvinders valgret, uddannelsesmuligheder og ligestilling på arbejdsmarkedet. Kvinderne gjorde opgør mod den undertrykkelse, der havde foregået de sidste mange år.

Den danske kvindebevægelse var særligt aktiv, og mange kvinder holdt taler, hvor de udtrykte deres frustrationer, og samtidig talte for at denne undertrykkelse ikke længere skulle finde sted.

En af de vigtigste pointer var kvinders stemmeret. Gyrithe Lemche var en af de kvinder, der i 1908, var med til at udtrykke sin frustration over netop dette.

Bla. dette førte senere i 1915, til at kvinderne opnåede den ønskede mulighed for stemmeret. Kvinderne skabte et kæmpe opgør for at opnå deres stemmeret, og det krævede mange års kamp, for at nå dertil.