Indholdsfortegnelse
a. Gør kort rede for de centrale elementer i Det Indre Marked.

b. Angiv kort nogle af de økonomiske gevinster ved Det Indre Marked, som det fremgår af rapporten og Sammenfatningen på side 6-7.

c. Vil du vurdere disse gevinster som værende betydelige – eller blot moderate? Argumentér for dit svar.

d. Giv en nærmere forklaring på, hvordan disse gevinster opstår. Træk her på lærebogens afsnit 25.3 'De økonomiske fordele af Det Indre Marked'. Inddrag ligeledes relevante handelsteorier.

e. Beslutningerne om at harmonisere og lave ens regler tages i EU's Ministerråd med såkaldt kvalificeret flertal (hvor landenes stemmer efter deres befolkningstal). Hvilken ulemper kan der tænkes at være forbundet med, at EU opererer med ensartede regler, harmonisering m.v.? Med andre ord: Hvad er bagsiden af Det Indre Marked?

f. Langt fra alle er begejstrede for Det Indre Marked. Da briterne i 2016 ved en folkeafstemning stemte for en britisk udmeldelse af EU (Brexit), skyldtes det bl.a. utilfredshed med Det Indre Markeds frie bevægelighed af arbejdskraft. Hvad tænker du kan være argumentationen bag denne skepsis overfor EU's Indre Marked?

Uddrag
- Højere BNP, da større marked skaber større efterspørgsel som resulterer i større produktion.

- Højere privat forbrug på grund af den højere timeløn

- Højere realløn, fordi at der er en stigning i BNP, hvilket øger lønningerne som en påvirkning af stigningen i BNP