Indholdsfortegnelse
Overordnet:

Opgave 1 (beskrivende statistik)
- Husk metoden skal forklares:

Opgave 2 (lineære funktioner)
- Husk at bruge fagtermer og viden om den lineære funktion

Opgave 4 (lineære funktioner)
- Husk at definere variable og at overveje

Opgave 5 (lineære funktioner)
- Husk tekstsvar

Opgave 6 (finansiel regning)
- Husk fyldestgørende forklaringer Linje 2)

Opgave 7b (beskrivende statistik)
- Husk at overveje tiden til løsning af opgaven.
• Den kan løses vha. en frekvenstabel med alle kolonner (gruppér data). Denne metode er tidskrævende.
• Eller ved hjælp af kommandoer i excel
• Eller vha. statistikmodulet i

Opgave 8 (eksponentielle funktioner)
- Hvis de ikke kan huske, hvordan de laver en eksponentiel regression, så sæt dem til at se denne video: https://online.videndjurs.dk/mod/page/view.php?id=185183 !
- Vær opmærksom på, at den uafhængige variabel kaldes t.

Opgave 10A (Finansiel regning)
Husk at formlerne skal skrives op, inden de anvendes

Opgave 10B (lineær programmering)
- Husk at definere variable og forklare metoden

Uddrag
Overordnet:
Husk det er meningen, at eleverne selv skal tænke over løsningen.

Prøv så vidt muligt at stille spørgsmål, der kan lede dem i retning af den bedste løsningsmetode. Start f.eks. med at spørge, om de ved hvilket overordnet emne opgaven hører ind under.

Husk dem på at formler skal skrives op, før de må bruges At de skal forklare metoden
At de skal komme med tekstsvar til en tekstopgave

Opgave 1 (beskrivende statistik)

Husk metoden skal forklares:
For at finde nedre kvartil findes 25% i kumuleret frekvens (på andenaksen), herefter bevæger man sig vandret ud til højre til man rammer sumkurven og derefter lodret ned til førsteaksen for at aflæse nedre kvartil til 22 år. Dvs. Q1 = 22

Tilsvarende findes medianen (50%-fraktilen) og øvre kvartil (75%) til hhv. 36 år og 48 år. Kvartilsættet er således aflæst til Q = {22, 36, 48}
Q2(medianen) = 36 betyder at 50% af de ansatte indenfor handel i Danmark i 2016 var 36 år eller yngre