Dansk økonomi | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgaver:
1. Beregn, på baggrund af bilag 1, indekstal for udviklingen i bruttoinvesterin¬gerne i Danmark fra 2008 til 2015. Redegør for udviklingen i perioden.

2. a. Redegør, på baggrund af bilag 2, for udviklingen i timelønnen og timeproduktiviteten fra 1993 til 2015.
b. Forklar sammenhængen mellem de 2 kurver

3. Analyser, på baggrund af bilag 3, årsagerne til den økonomiske vækst i 2017.

4. Diskuter, med udgangspunkt i bilag 4 og 5, om topskattelettelser vil øge arbejdsudbuddet.

5. Af bilag 9 fremgår, at en økonomi har en begrænset produktionskapacitet (BNP maks.)
1. Analyser, på baggrund af bilagene, udfordringer der begrænser produktionskapaciteten og dermed vækstmulighederne i Danmark.

2. Vurder hvordan instrumenter fra de økonomiske politikker kan flytte SU¬kurven til højre og dermed øge BNP.

Uddrag
År 2008 er sat til at være basisåret. Ud fra beregningerne kan man fra år 2008-2015 se udviklingen i bruttoinvesteringerne i procentpoint.

Fra år 2008-2010 oplever bruttoinvesteringerne et stor fald på i alt 18 procentpoint. Dette skyldes i stor stil finanskrisen som fandt sted, og har derfor haft store konsekvenser for økonomien.

Finanskrisen var skyld i en stor uro og tvivl til bankerne, og dette forårsagede derfor også at investeringerne faldt.

Lånemulighederne blev begrænset, et forbrug der faldt og en stor tvivl og hvis skræk hos alle gjorde derfor også sådan at produktionen oplevede et fald, som derfor ender med at kunne ses i bruttoinvesteringerne.

Efter år 2010 blev udført store finanspolitiske lempelser så økonomien kunne komme i gang igen. Dette resulterer derfor også i at årene efter 2010 oplever en stigning i bruttoinvesteringerne på omkring 2-3 procentpoint årligt.

---

Hvis man starter med at kigge overordnet på væksten i tabellen, kan man kigge på bruttonationalprodukt. Her kan man i 2017 se at den har oplevet en stigning på 2 procentpoint.

Stigningen skyldes flere forskellige faktorer, som man kan se i tabellen. En af dem er privatforbruget. I 2017 stiger privatforbruget nemlig med 2,3 procentpoint.

Dette vil altså sige at husholdningerne i denne periode har haft flere penge mellem hænderne, som de har kunne bruge af.

Ved at danskerne har haft flere penge at bruge af, afspejler dette sig i den indenlandske efterspørgsel som steg med 2,2% procentpoint.

Da der er blevet brug for at kunne imødekomme danskernes større forbrug og efterspørgsel er der selvfølgelig også blevet brug for mere arbejdskraft, og derfor er beskæftigelsen også steget med 28.000 personer, som derfor også kan ses i stigningen i privatforbruget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu