Opgavebeskrivelse
Hvordan dansk økonomi påvirkes af globaliseringen kan ses fra flere vinkler. I denne opgave skal du dels undersøge, hvordan globaliseringen har påvirket eksporten – og dels undersøge omfanget af arbejdspladser, der outsources.

1. Gå ind i Statistikbankens sektion for 'Nationalregnskab og offentlige finanser' og find tabel NAN1 (Årligt nationalregnskab > Nøgletal, årligt nationalregnskab > NAN1). Find data for Danmarks BNP samt eksport af varer og tjenester i løbende priser for alle år siden 1966. Beregn herefter for hvert år, hvor meget eksporten udgør i procent af BNP (den såkaldte eksportandel). Fremstil nu en figur, der viser udviklingen i dine data (eksportandelen) siden 1966.

2. Hvad fortæller grafen om eksportens betydning i dansk økonomi? Anlæg dels et langsigtet syn, hvor du redegør for udviklingen og forklarer den. Og dels kan du anlægge en kortsigtet vinkel, hvor du prøver at forklare nogle af de markante udsving, der kan konstateres. Inddrag globaliseringsbølger, verdensøkonomiens konjunkturudsving (figur 1.5 og 24.5 i bogen) m.v. i din analyse.

3. Kan man – ud fra grafen - i Danmark registrere den globaliseringsafmatning, der er konstateret i den globale økonomi de senere år?

Nu skal du vende blikket mod outsourcingen af danske arbejdspladser. Find Danmarks Statistiks publikation: Nyt fra Danmarks Statistik fra 30.11.2017: Udflytning af job til udlandet falder (google den).
4. Giv en uddybende karakteristik af den danske udflytning af arbejdspladser. Se bl.a. på
• Hvilken tendens kan konstateres i perioden – og hvorfor denne udvikling?
• Hvilke brancher er især udsat for outsourcing?
• Hvilke funktioner outsources typisk?

5. Hvilke fordele og ulemper er er forbundet med virksomhedernes outsourcing af arbejdspladser?
Der har de senere år været talt om, at vi i Danmark skal gøre mere for at beholde vore produktionsvirksomheder her i landet – og evt. 'lokke' nogle af de outsourcede produktioner tilbage til Danmark. Økonomer taler her om 'reshoring' og 'insourcing'. Vi skal ikke bare lade industriproduktionen flytte væk, og så 'kun' nøjes med at udvikle og designe produkterne for herefter at lade dem fremstille i lavtlønslande. Næh, vi skal så vidt muligt kæmpe for, at varefremstillingen bliver her i landet, lyder det fra erhvervsfolk og politikere.

6. Hvilke fordele kan der være forbundet med at beholde industriproduktion her i landet, selvom omkostningerne måske er lidt højere?

7. Hvordan kan vi i Danmark påvirke den proces? Hvad skal der til at fastholde produktionen i Danmark?

Uddrag
Langsigtet
Helt overordnet set så har eksportens andel af BNP i perioden 1966 til 2019 vist en kraftig stigning.

Fra at udgøre ca. 28% af BNP i 1966 udgør eksportandelen i dag næsten 56% af BNP. Dette svarer til en fordobling over perioden eller en gennemsnitlig årlig vækst på 0,52%, hvilket er meget over så lang en periode.

Kigger man over alle årene var eksportandelen lavest med 26,4% i 1972 og højest i det seneste år med 55,9%, hvilket er mere end en fordobling fra den laveste til den højeste andel. I absolutte tal udgør eksporten i dag næsten 1.300 mia. ud af en samlet BNP på ca. 2.300 mia. i 2019.

Det er med andre ord en meget markant udvikling i eksporten man ser og eksporten er i dag den helt afgørende faktor for udviklingen i og størrelsen af den danske økonomi. Og væksten i den danske økonomi er dermed mere end nogensinde afhængig af udviklingen i eksporten...

---

Outsourcing er når en virksomhed flytter dele af sine aktiviteter som virksomheden selv tidligere har stået for til en ekstern leverandør. Ofte vil det være til udlandet.

Tendenser inden for outsourcing
Det kan ses ud fra den første graf i artiklen, at der generelt har været en afmatning i brugen af outsourcing idet antallet af outsourcede job overordnet er faldet en del i perioden 2009 – 2011 i forhold til perioden 2014 – 2016....