Analysemodeller prosa og lyrik | Dansk opgave

Indholdsfortegnelse
1. Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa
(Husk at give eksempler og begrunde dine svar til de enkelte punkter med henvisning til bestemte steder i teksten.)

2. Litterær analyse af digte
(Husk at give eksempler og begrunde dine svar til de enkelte punkter med henvisning til bestemte steder i teksten.)

Uddrag
1. Litterær analyse af romaner, noveller og kortprosa
Husk at give eksempler og begrunde dine svar til de enkelte punkter med henvisning til bestemte steder i teksten.

• Præsentation af teksten: forfatter, titel og årstal.
Hvad? (analyse af indhold)
• Handling: Hvad handler teksten kort beskrevet om, og hvad sætter den i gang? Hvilket motiv eller hvilke motiver kredser teksten om? Hvilken konflikt er på spil?

• Tid og miljø: Hvornår foregår handlingen (historisk tid, årstid, tid på dagen m.m.), eller er det svært at bestemme tiden? På hvilket geografisk sted foregår den (nation, land eller by, hav, skov, bjerge osv.)? Hvilket miljø foregår den i (socialt lag, aldersgruppe, etnisk gruppe osv.)? Er der tale om to eller flere forskellige miljøer? Er der tale om et realistisk, et absurd eller et fantastisk univers?


• Personkarakteristik: Hvem er de centrale personer? Giv en karakteristik af dem. Se efter ydre kendetegn (alder, køn, udseende, beklædning m.m.) sociale kendetegn (uddannelse, arbejde, social placering m.m.) og indre kendetegn (væremåde, egenskaber, selvopfattelse m.m.). Vær opmærksom på kontrastpersoner. Er personbeskrivelserne dybe og nuancerede eller er de flade og sparsomme? Er personerne mere typer end individualiteter?
o Forholdet mellem personerne: Hvilket forhold har personerne til hinanden? Hvilke indbyrdes konflikter har de? Hvordan ser de på hinanden og reagerer på hinanden? Hvordan taler de med hinanden? Undersøg dialogen (taler de respektfuldt til hinanden, ned til hinanden, forbi hinanden osv.).
Hvordan? (analyse af form)
• Ydre komposition: Hvilke kapitler falder teksten i? Hvordan fremtræder den rent grafisk og med hensyn til layout?
o Indre komposition: Hvordan er tekstens forløb opbygget? Er der tale om et kronologisk eller et opbrudt forløb? Benyttes flash back? Hvad er forholdet mellem fortælling og historie? Er der tale om en traditionel tredelt opbygning i begyndelse, midte og afslutning? Benyttes rammefortælling, kontrastopbygning, parallelkomposition eller andre former for komposition?

• Fortæller og synsvinkel: Hvilken fortællertype benyttes (Jeg-fortæller, personbundet fortæller/personalfortæller, alvidende fortæller, observerende fortæller)? Er fortælleren pålidelig eller upålidelig? Er der fast synsvinkel eller skiftende synsvinkler? Er der indre eller/ og ydre synsvinkel?
• Fremstillingsform: (fortællemåde) Hvilke fremstillingsformer benyttes i teksten (beretning, beskrivelse, situation, kommentar, dialog, dækket tanke m.m.)? Hvilke er dominerende?

• Sproglige billeder: Hvilke sproglige billeder benyttes i teksten (sammenligning, metafor, symbol m.m.)? Er der sproglige billeder, der har en særlig væsentlig betydning i teksten? Benytter de sproglige billeder særlige kildeområder?


• Ordklasser: Hvilke ordklasser dominerer i teksten? Se især efter verber, substantiver og adjektiver.

• Ordvalg: Hvilke ord benyttes hyppigt i teksten (slang, fremmedord, fyldord, dialektord, dagligdags ord m.m.)? Benyttes der mange positivt ladede, negativt ladede eller neutrale ord, konkrete eller abstrakte ord? Kredser teksten om særlige semantiske felter? Er ordvalget præget af talesprog?


• Sætningsopbygning: Hvordan opbygges sætningerne typisk i teksten? Benyttes lange eller korte perioder, forvægt eller bagvægt, underordnede eller sideordnede sætninger? Er opbygningen præget af talesprog?

• Tekstens tone: Er der en særlig tone i teksten (hverdagsagtig, vred, højtidelig, sentimental, naiv, humoristisk, stille, larmende, sprudlende, ironisk, alvorlig, m.m.)? Hvad frembringer tekstens særlige tone? Ligger den i selve historien eller/og i den måde, den er fortalt på?


• Tekstens stil: Er der tale om en særlig kunstnerisk stil (realistisk, romantisk, impressionistisk m.m.)? Er stilen bestemt af en særlig måde af fortælle eller bruge sproget på? Er der tale om høj, normal eller lav stil?

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu